Son güncelleme tarihi: 30.03.2019

İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”), kendi adına veya bir tüzel kişilik adına hareket eden Tarafınız, ve İrlanda kanunları tahtında kurulmuş bir şirket olan Devexperts Solutions IE Limited (“Devexperts”, “Tarafımız”) arasında, Devexperts tarafından sağlanan Eklentilerin (“Eklenti”) Tarafınızca kullanılması hakkında akdedilmiş olan bir sözleşmedir. “Kabul Et” veya benzeri bir ifade üzerine tıklamadan, bir Eklenti indirmeden ve kullanmadan önce bu Sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz. “Kabul Et” veya benzeri bir ifade üzerine tıklayarak, Eklentiyi indirerek veya kullanarak, işbu Sözleşmenin hüküm ve koşulları ile mutabık kalmış olursunuz. İşbu Sözleşme hükümleri ile mutabık değilseniz, “Kabul Et” veya benzeri bir ifade üzerine tıklamayınız, Eklentiyi indirmeyiniz ve kullanmayınız.

Lisans

Devexperts Tarafınıza, Eklentinin indirilmesine, kurulmasına ve sadece Atlassian sistemleri üzerinden ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak çalıştırılmasına olanak sağlayan, dünyanın her yerinde geçerli olan, geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemeyen, alt lisanslama yapılması mümkün olmayan, ücretsiz ve sınırlı bir lisans vermektedir. Lisansın süresi işbu Sözleşme süresi ile aynıdır.

Kısıtlamalar

Aşağıda sayılan eylemlerde bulunmayacağınız, ayrıca Tarafınızı temsil eden kişilerin, Tarafınız için iş yapan yüklenicilerin ve müşterilerinizin de sayılan eylemlerde bulunmamasını sağlayacağınız hususunda mutabık kalmaktasınız.

  1. Eklentinin bileşenlerini birbirinden ayrıştırmak veya demonte etmek, Eklentiyi parçalara ayırmak, veya herhangi bir şekilde Eklentinin herhangi bir kaynak kodunu veya algoritmasını yeniden inşa etmek, keşfetmek, tersine mühendislik yapmak.
  2. Eklenti içinde veya üzerinde yer alan, Eklentiye özel olsun ya da olmasın, ürünü tanımlayan marka, Devexperts logosu, isim gibi ifadeleri, telif hakkı ve gizlilik hakkındaki ifadeleri kaldırmak.
  3. Eklentiyi satmak, ödünç vermek, devretmek, kiralamak, herhangi bir şekilde başka kişilere aktarmak, lisansını alt lisanslama yolu ile vermek.
  4. Eklentiyi Atlassian ortamı dışında yer alan herhangi başka bir yazılım ile entegre etmek.
  5. Eklentiyi tercüme etmek, değiştirmek, Eklenti üzerinden herhangi başka bir ürün türetmek.
  6. Eklentiyi işbu Sözleşmede açıkça belirtilmemiş olan herhangi bir amaç ile veya herhangi başka bir tarzda kopyalamak veya kullanmak.
  7. Devexperts’in yazılı ön izni olmaksızın, Eklenti ile ilgili karşılaştırma test bilgilerini ve söz konusu testlerin sonuçlarını herhangi bir üçüncü kişiye ve bunların çalışanlarına iletmek ve yaymak.
  8. Yukarıda yer alanlardan herhangi birini yapmak üzere üçüncü kişilere bilerek izin vermek ve teşvik etmek.

Veri sağlanması

İlgili Eklentiyi indirdiğinizde veya kullandığınızda Tarafınıza ait herhangi bir kişisel veri Tarafımızca toplanmamaktadır. Ancak, kişisel verileriniz Tarafımızca sadece kullanmakta olduğunuz Eklentiler ile ilgili isteklerinizi yanıtlamak amacıyla kullanılabilecektir. Devexperts ve bağlı şirketlerinin söz konusu durumda kişisel verilerinizi Devexperts Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) uyarınca işleyebilecekleri hususunda mutabık kalmaktasınız. İşbu Gizlilik Politikası, yapılan bu atıf ile birlikte işbu Sözleşmeye dâhil edilmiş sayılmaktadır. Gizlilik Politikasında takdir yetkisi Devexperts’e ait olmak üzere zaman zaman değişiklik yapılabilecek ve Tarafınız bu hususta Gizlilik Politikasının tarihinin güncellenmesi yolu ile bilgilendirilecektir.

Gerçek kişi olarak kendi adınıza hareket ediyorsanız, kişisel verilerinizin ilgili Politika tahtında işlenmesine rıza göstermektesiniz. Bir tüzel kişilik adına hareket ediyorsanız, Tarafınızda Eklentinin indirilmesi ve kullanılması ile ilgili olan tüm kişilerin, kişisel verilerinin Tarafımıza iletilmesi ve Gizlilik Politikası uyarınca Tarafımızca işlenmesi hususlarına rıza gösterdiklerini taahhüt etmektesiniz.

Teknik destek

Bu hususta bir yükümlülüğü bulunmaksızın, Devexperts zaman zaman Eklentiyi güncelleyebilecektir. Eklentinin güncel versiyonunu indirmek Tarafınızın takdirindedir. Eklentinin her versiyonu, ilgili versiyona ait son kullanıcı lisans sözleşmesi ile birlikte Tarafımızca sunulacaktır. İşbu Sözleşme, Eklentinin diğer versiyonlarının Tarafınızca indirilmesini ve kullanılmasını düzenlememektedir. Devexperts’in işbu Sözleşme tahtında Eklenti için teknik destek sağlama yükümlülüğü bulunmadığı hususu da bilginiz dâhilindedir.

Fikri Mülkiyet Bildirimleri

Eklenti, Eklentinin dünya genelindeki telif hakları, Eklentiye dair ticari sırlar ve diğer tüm ilişkili fikri mülkiyet hakları münhasıran Devexperts’e aittir. Devexperts, Eklenti ile ilişkili tüm haklarını saklı tutmaktadır. Eklentiyi kullanma haklarınız, işbu Sözleşmede Tarafınıza tanındığı açıkça belirtilmiş haklar ile sınırlıdır.

TAAHHÜTLER HAKKINDAKİ ÇEKİNCELER VE SORUMLULUK SINIRLARI

Taraflar, işbu Sözleşmeyi akdetme hak ve yetkisini haiz olduklarını, ve işbu Sözleşmenin akdedilmesi durumunda, taraf oldukları, veya kendilerinin veya mülkiyetlerinde bulunan varlıkların konu olduğu veya tabi olduğu herhangi başka bir sözleşmeyi, kontratı, beyannameyi, tebliği, hükmü, taahhütnameyi, devir sözleşmesini, rehin işlemini veya haciz işlemini ihlal etmediklerini, işbu Sözleşmenin sayılan işlemler ile bir uyuşmazlık teşkil etmediğini, işbu Sözleşmeyi akdetmek ile sayılan işlemler tahtında temerrüde düşmeyeceklerini, beyan ve taahhüt etmektedir.

YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDA YER ALAN TAAHHÜTLER DEVEXPERTS TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜTLERİN TAMAMINI TEŞKİL ETMEKTE OLUP, DEVEXPERTS TARAFINDAN BAŞKA BİR TAAHHÜTTE BULUNULMAMAKTADIR. DEVEXPERTS EKLENTİYİ “OLDUĞU GİBİ” KULLANIMA SUNMAKTADIR. DEVEXPERTS EKLENTİNİN HATASIZ ÇALIŞACAĞI, KESİNTİSİZ ÇALIŞACAĞI VEYA DEVEXPERTS’İN TÜM HATALARI DÜZELTECEĞİ ŞEKLİNDE TAAHHÜTLERDE BULUNMAMAKTADIR. DEVEXPERTS’İN İNTERNET DE DÂHİL OLMAK ÜZERE İLETİŞİM KANALLARINDAN YAPILAN VERİ TRANSFERİ ÜZERİNDE BİR KONTROLÜNÜN BULUNMADIĞI VE SÖZ KONUSU HİZMETİN İLETİŞİM KANALLARINA MAHSUS KISITLAMALAR, GECİKMELER VEYA DİĞER SORUNLARDAN ETKİLENEBİLECEĞİ HUSUSLARI BİLGİNİZ DÂHİLİNDEDİR. DEVEXPERTS SÖZ KONUSU SORUNLARIN YOL AÇABİLECEĞİ GECİKMELER, İLETİLERİN ULAŞMAMASI DURUMU VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. DEVEXPERTS, BU SAYILANLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, EKLENTİNİN MÜLKİYETİNE, TİCARİ İŞLEMLERE UYGUNLUĞUNA, BÜTÜNLÜĞÜNE VEYA ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUĞUNA DAİR ÖRTÜK VEYA AÇIK SEÇİK BİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

HİÇBİR HALDE, DEVEXPERTS, DEVEXPERTS’İN HİSSEDARLARI, MEMURLARI, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, BAĞLI ŞİRKETLERİ, DANIŞMANLARI, AYNI ZAMANDA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLER, BUNLARIN HİSSEDARLARI, MEMURLARI, YÖNETİCİLERİ, ÜYELERİ, ÇALIŞANLARI, DANIŞMANLARI, BUNLARA TEMSİLCİLİK YAPAN KİŞİLER VE BUNLARA LİSANS VERENLER, DEVEXPERTS’İN İŞBU SÖZLEŞMENİN İFASI ESNASINDAKİ BİR EYLEMİ VEYA İHMALİNDEN KAYNAKLANAN VE TARAFINIZCA MARUZ KALINAN HER TÜRDEN DOLAYLI, ARIZİ VE CEZAİ ZARAR VE ZİYANDAN (ÖRNEĞİN VE BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, KÂR KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, PROGRAM VEYA BİLGİ KAYBI), DEVEXPERTS’İN SÖZ KONUSU ZARAR VEYA ZİYANIN MEYDANA GELME İHTİMALİ OLDUĞU HUSUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Tazminat

Eklentiyi yanlış kullandığınız veya Sözleşmeyi ihlal ettiğiniz için Devexperts’in, hissedarlarının, memurlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, bağlı şirketlerinin ve danışmanlarının üstlenmek zorunda kalabileceği her türden zarar, yükümlülük, ziyan, talep, maliyet ve masrafı (aynı zamanda ve bunlarla sınırlı olmaksızın, avukat ücretleri ve makul düzeydeki hukuki masraflar) (“Zararlar”), üçüncü bir tarafça bir talep iletilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tazmin etmek ve sayılan kişi ve kurumları sayılan durumlar nedeniyle mağdur etmemek hususlarında mutabık kalmaktasınız.

Devexperts, Eklentinin üçüncü bir tarafa ait herhangi bir patent veya telif hakkını ihlal etmediğini, ve Tarafınıza iletilebilecek ihlal ile ilgili talepler nedeniyle ve bunlarla ilişkili olarak üstlenebileceğiniz zararları, Eklentinin işbu Sözleşmeye uygun olarak kullanılmış olması kaydıyla, tazmin edeceğini ve Tarafınızı bu konuda mağdur etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Devexperts’in işbu Sözleşme tahtındaki yükümlülüğü her halükarda 1000 USD’yi (bin Amerikan Doları) aşmayacaktır.

Süre ve Sona Erme

İşbu Sözleşme Tarafınız veya Devexperts tarafından feshedilinceye dek yürürlükte kalacaktır. Sözleşme feshedildikten sonra Eklentiyi kullanmamanız, ve Eklentinin sunucunuz üzerindeki tüm kopyalarını silmeniz gerekmektedir.

Devexperts herhangi bir anda ve zaman zaman, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın, Eklentiyi (veya herhangi bir kısmını) değiştirme, ve geçici veya kalıcı olarak kullanımdan kaldırma haklarını saklı tutmaktadır. Devexperts Eklentinin değiştirilmesi, fiyatının değiştirilmesi, askıya alınması veya kullanımdan kaldırılması nedenleri ile Tarafınıza veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı bir yükümlülük üstlenmemektedir. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı hareket etmeniz halinde, Devexperts ön ihbarda bulunmaksızın Sözleşmeyi derhal feshedecektir.

İşbu Sözleşme, Tarafınızca Eklenti ve sunucularınızda bulunan tüm kopyaları silinerek de feshedilebilecektir.

Bölünebilirlik

İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğu görülürse, söz konusu hüküm yürürlükteki kanunların elverdiği ölçüde asıl amacını yansıtacak şekilde değiştirilecek ve buna göre yorumlanacak, diğer hükümler ise yürürlükte kalacaktır.

Genel hükümler

Devexperts, takdir yetkisi münhasıran kendisine ait olmak üzere, herhangi bir anda işbu Sözleşme hükümlerini değiştirme ve Sözleşmeyi başka bir sözleşme ile değiştirme haklarını saklı tutmaktadır. Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması halinde, işbu Sözleşmenin üst tarafında yer alan yürürlük tarihinin değiştirilmesi yolu ile Tarafınıza bildirimde bulunulacaktır.

İşbu Sözleşme Tarafınız ile Devexperts arasında varılan mutabakatın tamamını içermekte ve Eklentinin Tarafınızca kullanılmasını düzenlemekte olup, Tarafınız ile Devexperts arasında varılmış daha önceki mutabakatların yerine geçmektedir (bununla sınırlı olmamak kaydıyla, Sözleşmenin önceki versiyonları da bu kapsamdadır).

İşbu Sözleşmenin ve Eklentinin kullanılmasının İngiliz kanunlarına tabi olduğu, ve Eklentiye dair ihtilafların İngiltere mahkemelerinde çözümleneceği hususlarında mutabık kalmaktasınız.

Bu Sözleşme hakkındaki sorularınızı intdev@devexperts.com adresine iletiniz.

İş Geliştirme Çalışmalarınızda Size Yardım Edelim

Bir telekonferans veya toplantı ay
İletişim